Arbo Plus, want het werk moet doorgaan

Ondernemers zijn niet graag bezig met het soort werk dat wij doen. Maar wij zijn wel graag bezig met de zorgen van de ondernemer. Hoe houden we de continuïteit erin? Bij de onderneming en bij de medewerker? Deze vragen staan centraal in onze Arbo Plus-aanpak. En onze specialismen zijn daar expliciet op afgestemd.

Uitval van een medewerker kost 2,5 x diens salaris…

Als je geluk hebt. Vaak is het meer. Daarom is het altijd interessant kritisch te kijken welke arbo-specialismen het risico op uitval (of de gevolgen daarvan) dempen. Wij komen graag langs voor een op het bedrijf toegesneden analyse van mogelijke risico’s van uitval. Het liefst om ze te voorkomen en in ieder geval om de gevolgen daarvan snel in te dammen.

Arbo-services

Optimaal Werk regelt uw wettelijke verplichte arbodienst. Dat is de basis. Maar met onze Arbo Plus-werkwijze krijgen wij veel meer voor elkaar. Wij kijken naar het gezamenlijke belang van de onderneming en de medewerker.

Vast team
Als klant heeft u een vast team. Daarin zitten onder anderen een bedrijfsarts, verpleegkundigen, een casemanager en een arbeidsdeskundige. Over lopende dossiers hebben deze specialisten dagelijks overleg. Deze manier van werken brengt een oplossing sneller in zicht en zij voorkomt allerlei frustraties bij het bedrijf en de medewerker.

Snelle inzet bedrijfsarts
Indien wenselijk, zit een werknemer al binnen een paar dagen op spreekuur bij de bedrijfsarts. Heeft de ziekmelding een psychische oorzaak, of is er sprake van een (mogelijk) arbeidsconflict, dan zit de werknemer nog vóór het reguliere spreekuur aan tafel met de bedrijfsarts.

In de regel vindt een consult met de bedrijfsarts plaats in de spreekkamer in onze vestiging. Vraagt de situatie om contact per TEAMS of telefoon, dan gebruiken we deze mogelijkheid. Af en toe is de situatie voor alle partijen klip en klaar. Dan is langsgaan bij de bedrijfsarts niet altijd nodig.

Bedrijfsarts is benaderbaar
Sommige bedrijfsartsen zijn compleet allergisch voor elk rechtstreeks contact/overleg met een leidinggevende. Wij denken dat niemand iets opschiet met zo’n afwerende houding. Bij Optimaal Werk staat de (vaste) bedrijfsarts wel open voor gepaste vragen vanuit de leidinggevende. Uiteraard bewaakt de arts hierbij de privacy en het medisch geheim van de medewerker. Kortom, een ‘niet pluis’-gevoel bij de leidinggevende, schurende arbeidsrelaties of arbeidsconflicten zijn wel bespreekbaar bij Optimaal Werk.

Verzuimbegeleiding

Onze aanpak is vooral pragmatisch: kansen goed benutten en uitzichtloze situaties snel beëindigen. Onze werkstijl is persoonlijk: dus een vast contactpersoon die meedenkt en het bedrijf kent. Wij zijn alert op frequent verzuim en dreigend langdurig verzuim. Hierbij geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Volgens de wet is elke werkgever met personeel is verplicht een RI&E uit te (laten) voeren. Behalve verplicht is zo’n analyse ook nuttig. De RI&E levert een gestructureerd overzicht op van alle (arbeids)risico’s op de werkplek. De RI&E vormt de basis van een Plan Van Aanpak.

Werkplekonderzoek

Met een werkplekonderzoek kijken we of de plek waar de medewerker de meeste tijd doorbrengt, mogelijk de oorzaak is van (beginnende) gezondheidsklachten. Nadenken over mogelijke aanpassingen is waardevol. Regelmatig blijken op zich kleine aanpassingen al effectief tegen oorzaken van ziekteverzuim.

Keuring rijbewijs

Voor verlenging of aanvraag van een rijbewijs C (vrachtwagen), D (bus) of een Chauffeurspas Taxi is een medische keuring vereist. Na de keuring bepaalt een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of een verklaring van geschiktheid wordt afgegeven.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De Arbowet verplicht werkgevers om hun medewerkers een periodiek medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Centraal hierin staat het voorkomen van hart- en vaatziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn cruciale thema’s voor elke organisatie die streeft naar goed werkgeverschap. Door regelmatig een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden, laat u als werkgever zien dat u de gezondheid van uw medewerkers serieus neemt.

Een PMO geeft werknemers niet alleen inzicht in hun eigen gezondheid, maar maakt hen ook bewust van hun persoonlijke invloed op hun welzijn. Het biedt voor hen dus voordelen op twee fronten.

Praktische voordelen van een PMO

Regelmatige PMO’s (bijvoorbeeld elk jaar of om het jaar) kunnen leiden tot vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen, waardoor deze werknemers tijdig medische hulp kunnen zoeken.

Een PMO helpt niet alleen bij het bevorderen van de gezondheid op individueel niveau, maar draagt ook bij aan een vermindering van ziekteverzuim en een verbetering van de algehele werkprestaties. En dit is ook heel fijn voor de werkgever.

Voor wie is het PMO bedoeld?

Het PMO is er voor iedereen binnen uw organisatie, van de portier, de administratieve kantoorbaan tot de directeur, ongeacht leeftijd of gezondheidsstatus. Het is relevant voor zowel fysiek als mentaal belastende functies. En voor medewerkers zonder specifieke beperkingen of risico’s.

Kosten en deelname

Als werkgever draagt u de kosten van het PMO en de deelname door werknemers is vrijwillig.

Bij Optimaal Werk begrijpen we het belang van een op maat gemaakt gezondheidsbeleid. Wij bieden voor een PMO uiteenlopende opties, van eenvoudige vragenlijsten tot uitgebreide gezondheidsscreenings. Onze aanpak is afgestemd op uw specifieke wensen. De PMO’s worden deskundig uitgevoerd door ons medisch team van artsen en verpleegkundigen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe een PMO de gezondheid van uw werknemers en de productiviteit van uw bedrijf kan verbeteren? Neem dan contact met ons op. We helpen graag om uw bedrijf optimaal te laten functioneren.

 

Re-integratie Spoor 2

Ziekte kan werkhervatting binnen de eigen organisatie onmogelijk of onzeker maken. Dit zowel in dezelfde of in een andere functie. De medewerker moet dan op zoek naar een andere werkgever. De huidige werkgever is verplicht (Wet Verbetering Poortwachter) om de werknemer helpen bij het zoeken naar een nieuwe passende werkplek. Zo’n re-integratie Spoor 2 kan plaats vinden via een regulier traject of via een light traject.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt de werkgever een degelijk onderbouwd advies over de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een werknemer voor zijn laatst vervulde functie. En zo mogelijk ook voor andere werkzaamheden binnen of buiten de organisatie. Daarnaast bevat het advies aanbevelingen over hoe de medewerker het best kan re-integreren. Een voortvarende aanpak bespaart de werkgever behalve veel geld ook tijd en zorgen.

Outplacement

Soms is het onvermijdelijk dat een medewerker en een werkgever uit elkaar gaan. De gronden daarvoor lopen uiteen: disfunctioneren, reorganisatie of onvoldoende doorgroeimogelijkheden. In deze situaties kan outplacement een aantrekkelijk alternatief zijn voor ontslag.

Vertrouwenspersoon

Alle werkgevers zijn wettelijk verplicht medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Pesten, agressie, seksuele intimidatie zijn vormen van contraproductief gedrag. Geen enkele organisatie is er immuun voor. Reden genoeg om als werkgever elke melding van ongewenste omgangsvormen serieus nemen.

Toch kunnen er grote drempels bestaan om open over deze problemen te praten. Als externe vertrouwenspersoon verlagen wij deze drempel. Een medewerker kan de vertrouwenspersoon van Optimaal Werk zelf inschakelen. Dus zonder een leidinggevende in te lichten. Als vertrouwenspersoon bieden wij de medewerker een luisterend oor. Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk en blijft dat ook. Wij ondersteunen de medewerker en geven diens mogelijkheden aan.

Ruim 20 jaar ervaring
“Het is nu echt alle hens aan dek. Als er nu één uitvalt, dan gaan we klanten verliezen.” Barbara Evenblij – Ondernemer in coaching en leiderschap

Wat kan Optimaal Werk doen voor mijn bedrijf?

Voor een praktisch antwoord op deze vraag komen we met alle plezier langs. Bij dat bezoek willen wij graag met eigen ogen de werkvloer zien. Zelf de cultuur in het bedrijf proeven. Klik op de button en de rest wijst zich vanzelf.